ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ; ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ !ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ; ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ ! | ##News #News2022 #Newsupdate #Newsupdate2022 #Newsupdates #Newsupdates2022 #Latestnews #Latestnews2022 #Latestnewsupdate #Latestnewsupdate2022 #Latestnewsupdates #Latestnewsupdates2022 #punjabinews #punjabinews2022 #punjabinewsupdate #punjabinewsupdate2022 #punjabinewsupdates #punjabinewsupdates2022 #Latesthindinews #Latestpunjabinews2022 #Latestpunjabinewsupdate #Latestpunjabinewsupdate2022 #Latestpunjabinewsupdates #Latestpunjabinewsupdates2022 #Bumppy #BumppyNews #BumppyNewsUpdate #BumppyNewsUpdates #Bumppypunjabi #BumppypunjabiNews #BumppypunjabiNewsUpdate #BumppypunjabiNewsUpdates

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ; ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ !ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ; ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ !

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ; ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ !ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ; ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ !

ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨ੍ਹੀਂ !
bumppy.com
Please log in to like,share and comment !

EXPLORE MORE INTEREST